lingua-eu

Państwa partner w usługach tłumaczeniowych w zakresie europejskich stosunków pracy

Wir sprechen europäisch - We speak European - Nous parlons européen - Parliamo europeo - Hablamos europeo - Mówimy po europejsku

Informacje o spółce / Regulamin

lingua-eu - Państwa partner w usługach tłumaczeniowych w zakresie europejskich stosunków pracy
Nicole Besler

Zarejestrowana siedziba spółki:
lingua-eu
Zeppelinstraße 2f
86415 Mering
Tel.: +49 (0) 8233 - 77 97 67 6
Fax: +49 (0) 8233 - 77 97 67 7

E-mail: info@lingua-eu.de
Internet: www.lingua-eu.de

Nicole Besler

Numer identyfikacji podatkowej: 102/204/60008

Zastrzeżenia prawne: Pomimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby kontrolować poprawność treści wszystkich stron internetowych, do których prowadzą linki zewnętrzne umieszczone na naszej stronie, to nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za tresci tych stron. Osobami wyłącznie odpowiedzialnymi za treść tych stron są , ich operatorzy.
AGB
Regulamin regulujący współpracę z tłumaczami:
 1. Poufność:

  Tłumacze przez nas zatrudniani są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej na podstawie umowy. Są także zobowiązani do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych podczas uczestnictwa w zamkniętych posiedzeniach. Te same postanowienia odnoszą się do tłumaczenia dokumentów przekazanych tłumaczom w celu wykonania zlecenia.
 2. Kontakt i podział odpowiedzialności:

  lingua-eu odpowiada za kontakty pomiędzy wszystkimi tłumaczami ustnymi i pisemnymi oraz Klientem. Dokumenty konferencyjne zgodnie z ogólnymi zasadami powinny być wysyłane przez Klienta do lingua-eu, która przekaże je tłumaczom. Dla celów realizacji obsługi konferencji lingua-eu wyznacza przed konferencją jednego tłumacza jako osobę kontaktową dla Klienta na czas konferencji. Nazwisko osoby kontaktowej zostanie przekazane Klientowi przez lingua-eu z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem konferencji. Osoby trzecie nie mogą podejmować czynności zawodowych polegających na tłumaczeniu w kabinach tłumaczeniowych bez wcześniejszej zgody lingua-eu.
 3. Warunki płatności:

  Termin realizacji wszystkich zafakturowanych należności bez żadnych potrąceń wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury.
 4. Rezygnacja z umowy:

  Jeżeli Klient zdecyduje się zrezygnować z usług tłumaczy w dniach i na warunkach określonych w wycenie to jest on zobowiązany do zapłaty poszczególnych składowych wynagrodzenia, jak również wszelkich udokumentowanych wydatków, które mogą powstać z tego tytułu zarówno na rzecz agencji zatrudniającej, jak i na rzecz tłumaczy, którzy potwierdzili swoje usługi w danym terminie i w związku z tym nie mogli przyjąć innych zleceń. Z zastrzeżeniem wyłączenia udokumentowanych wydatków zastosowanie znajdują następujące postanowienia łagodzące (niewiążące się jednak z uznaniem odpowiedzialności): W przypadku rezygnacji z usługi na 90 dni przed rozpoczęciem konferencji Klient nie zostanie obciążony kosztami, poza kosztami usług już wykonanych; W okresie od 90 do 60 dni przed rozpoczęciem konferencji Klient zobowiązany jest do zapłaty 30% uzgodnionej ceny plus udokumentowane koszty poniesione i koszty wykonanych usług; W okresie od 60 do 30 dni przed rozpoczęciem konferencji Klient zobowiązany jest do zapłaty 50% uzgodnionej ceny plus udokumentowane koszty poniesione i koszty wykonanych usług; W okresie od 30 dni do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji Klient zobowiązany jest do zapłaty 70% uzgodnionej ceny plus udokumentowane koszty poniesione i koszty wykonanych usług. W okresie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji Klient zobowiązany jest do zapłaty 100% uzgodnionej zapłaty plus udokumentowane koszty poniesione i koszty wykonanych usług. Jeżeli możliwe do zaakceptowania zlecenie o takim samym zakresie czasowym zostanie zaoferowane tłumaczowi na krótko przed rozpoczęciem anulowanego zlecenia, albo, jeśli tłumacz uzyska prywatnie inne zlecenie, to uzyskane podczas realizacji tego zlecenia wynagrodzenie zostanie odjęte zgodnie z anulowaną umową od sumy przewidzianego przez nia wynagrodzenia. Analogiczne zasady stosuje się do wykorzystania wyposażenia technicznego oraz/lub do zatrudnienia inżyniera dźwięku.
 5. Zakres usług:

  Tłumacze są zobowiązani do świadczenia swoich usług w sposób profesjonalny. Tłumacze zobowiązani są do świadczenia usług w zakresie uzgodnionym wcześniej pisemnie pomiędzy lingua-eu i Klientem. W ramach świadczenia usług tłumacz zobowiązany jest również do starannego przygotowania się do konferencji na podstawie dostarczonej przez Klienta dokumentacji konferencji, a także, jeśli uzgodnione to zostało z wyprzedzeniem, zobowiązany jest do świadczenia swoich usług podczas nieoficjalnych części spotkania (spotkania „w cztery oczy”, kolacje, etc.). Tłumacze zobowiązani są do skoordynowania swoich planów tak, aby zapewnić odpowiedni poziom usług. Wszystkie inne świadczenia wykraczające poza zakres powyżej określony, takie jak pisemne tłumaczenia lub tłumaczenia ustne podczas imprez o charakterze turystycznym, będą realizowane przez tłumaczy tylko, jeśli zostanie to wcześniej uzgodnione pomiędzy Klientem a lingua-eu.
 6. Odpowiedzialność prawna:

  Każdy tłumacz pisemny i ustny jest odpowiedzialny, także prawnie, za swoją pracę i zachowanie klauzuli poufności informacji. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze wniesione przeciwko tłumaczowi (włączając w to wszelkie powstałe opłaty, koszty sądowe, etc.) nie mogą przekraczać wysokości jego całkowitego wynagrodzenia uzgodnionego pomiędzy lingua-eu i danym tłumaczem ustnym / pisemnym. Tłumacz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej w szczególności za:
  - zamiar lub podstęp lub za złamanie obietnicy złożonej wiążąco (jawna gwarancja);
  - szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku poważnego zaniedbania;
  - szkody wynikłe z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, powstałe w wyniku umyślnego lub spowodowanego zaniedbaniem zerwania/niewypełnienia umowy przez tłumacza ustnego / pisemnego;
  - naruszenie istotnych zobowiązań kontraktowych.

  Odpowiedzialność za zaniedbania w mniejszej materii towarzyszące powyższym zaniedbaniom zostaje wyraźnie wyłączona, podobnie jak odpowiedzialność prawna wynikająca z rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem a oryginalnym tekstem, która została stwierdzona w drodze analizy nagrań. Jest to podyktowane tym, że jakość tłumaczenia ustnego w sposób naturalny i oczywisty odbiega od jakości tłumaczenia pisemnego.
 7. Przygotowanie konferencji:

  Klient zobowiązany jest do przesłania bezpośrednio do lingua-eu lub, jeśli tak zostało uzgodnione, bezpośrednio do tłumaczy dokumentacji konferencji oraz wszystkich odnośnych materiałów w poszczególnych językach, w których odbyć się ma konferencja, z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem konferencji. Dokumentacja konferencji obejmuje program, porządek spotkania, wnioski, protokoły z poprzedniego posiedzenia, raporty, prezentacje, teksty przemówień, sprawozdania biznesowe, listę referentów i uczestników określającą ich funkcję, glosariusze zawierające terminologię z danego zakresu oraz wskazówki dotyczące dojazdu do miejsca konferencji. Klient zobowiązany jest do dostarczenia dwóch kompletów dokumentacji dla każdej kabiny tłumaczy. Dokumenty wielojęzyczne powinny być również, w miarę możliwości, dostarczone przez Klienta. Klient powinien również przekazać lingua-eu / tłumaczom kopię wszelkich tekstów, które mają zostać odczytane podczas konferencji.
 8. Koszty podróży i zakwaterowanie:

  Określone koszty podróży (bilet kolejowy drugiej klasy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej) zostają zwrócone tłumaczom przez lingua-eu i tym samym dodane do wynagrodzenia za usługi tłumaczeniowe. Bilety lotnicze i kolejowe będą akceptowane jako dowody poniesienia kosztów, a ich kopie będą przedstawione Klientowi na jego wniosek. W przypadku podróży prywatnym samochodem stawka wynosi 0,30 Euro/km. Opłaty za taksówki i za przejazd środkami transportu publicznego z i do miejsca konferencji będą zwracane na podstawie przedstawionych biletów. Wszelkie koszty podróży i dojazdu opłaca Klient. Klient zobowiązany jest do zapewnienia tłumaczom wyżywienia i zakwaterowania oraz pokrycia wynikających z tego kosztów. Jeżeli tłumacz jest zmuszony do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania przed godziną 7 rano w dniu konferencji to ma prawo do przybycia na miejsce konferencji w dniu poprzedzającym jej rozpoczęcie. Jeżeli tłumacz po zakończeniu konferencji jest zmuszony do powrotu do miejsca zamieszkania po godzinie 24-tej to ma prawo do pozostania w hotelu do następnego dnia i powrotu w dniu po zakończeniu konferencji. Koszty powstałe w wyniku wypełnienia powyższych postanowień pokrywa Klient.
 9. Prawa autorskie tłumaczy:

  Tłumaczenie ustne przeznaczone jest wyłącznie do natychmiastowego odsłuchu w pomieszczeniu, w którym odbywa się konferencja. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek rejestracji tłumaczenia bez otrzymania od tłumaczy wyraźnej zgody, która musi zostać udzielona jeszcze przed konferencją. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone są dla tłumaczy zgodnie z przepisami o ochronie praw autorskich oraz przepisami międzynarodowych porozumień o ochronie praw autorskich, a także zgodnie z Poprawioną Konwencją Bernską (Revised Bern Convention). Klient ponosi odpowiedzialność prawną za nagrania dokonane przez osoby trzecie.
 10. Wyposażenie techniczne oraz inżynierowie dźwięku:

  Celem zapewnienia wyposażenia technicznego (dźwiękoszczelne kabiny, systemy przenośne, pozostałe wyposażenie techniczne etc) lingua-eu ściśle współpracuje z profesjonalnymi partnerami i inżynierami dźwięku wyspecjalizowanymi w obsłudze konferencji. W takim wypadku zastosowanie znajdują ogólne warunki i postanowienia wynajęych przez nas firm, które możemy na zapytanie udostępnić. Stosowane przez nas rozwiązania w zakresie stacjonarnych i przenośnych kabin oraz systemów tłumaczeń ustnych są zgodne z normą DIN 56924, część 1 i 2 Niemieckiego Instytutu Standaryzacji (German Institute for Standardisation) lub odpowiednio z normami ISO 2603 i 4043, jak również z normą IEC914. Jeśli przygotowana przez Klienta kabina nie spełnia tych norm i rekomendacji oraz tłumacz stwierdzi, że jakość kabin i/albo systemów stosowanych do tłumaczeń ustnych nie umożliwia zadowalającego wykonania usługi lub stanowi zagrożenie dla zdrowia, to zespół tłumaczy jest zwolniony z wykonania usługi tłumaczenia ustnego dopóki stwierdzone braki nie zostaną usunięte. Kabiny muszą być ustawione w taki sposób, aby tłumacze widzieli z nich mówcę, publiczność oraz ekrany używane podczas konferencji.
 11. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd w Augsburgu.